PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (CÓ CHỮ) ★ ★ ★ THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG

20
3PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ được biên soạn có chữ nhằm giúp quý thiện hữu thuận tiện hơn trong việc trì tụng.

Video này khuyến khích quý thiện hữu tùy nghi phổ biến.

*** DANH SÁCH CÁC VIDEO THẬP CHÚ ĐƯỢC BIÊN SOẠN CÓ CHỮ – THẦY THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG.

1) NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI (ĐÃ PHÁT) –
2) TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ (ĐÃ PHÁT) –
3) CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ (ĐÃ PHÁT) –
4) PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ (ĐÃ PHÁT) –
5) THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI (ĐANG BIÊN SOẠN)
6) DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN (ĐANG BIÊN SOẠN)
7) QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔN (ĐANG BIÊN SOẠN)
8) THẤT PHẬT DUYỆT TỘI CHƠN NGÔN (ĐANG BIÊN SOẠN)
9) VÃNG SANH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ (ĐANG BIÊN SOẠN)
10) THIÊN THIÊN NỮ CHÚ (ĐANG BIÊN SOẠN)

Quá trình cập nhật khó tránh khỏi thiếu sót, mong nhận được sự đóng góp qua hộp mail: TongLamBaoSon@gmail.com

KÍNH CHÚC QUÝ THIỆN HỮU SỨC KHỎE VÀ AN LẠC!

Nguồn: https://ruchikamuchhala.com/

Xem thêm bài viết khác: https://ruchikamuchhala.com/am-nhac/

20 COMMENTS

 1. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

 2. Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát kính mong quý đồng đạo chia sẻ rộng bài thần chú phật mẫu chuẩn đề này làm lợi lớn cho mọi người mô phật

 3. – Chú Đại Bi : Theo Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni giải thích : "Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp, có đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú Đại Bi này. Lúc đó Ngài mới trụ bực Sơ Địa, sau khi nghe chú này rồi thì siêu chứng lên bậc Bát Địa liền, Ngài thấy hiệu nghiệm như vậy liền phát đại nguyện rằng: "Nếu qua đời vị lai có thể đem thần chú này ra làm lợi ích cho chúng sanh thì cho thân Ngài sanh ra ngàn cái tai ngàn con mắt," v.v…nguoiphattu.com Ngài nguyện vừa xong thì quả nhiên tay mắt đều đầy đủ tất cả và lại được chư Phật Phóng quang soi đến thân Ngài, đồng thời soi khắp vô biên thế giới. Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng : "Người nào nếu trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp, đến lúc mạng chung thì có thập phương chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh Độ. Bằng như người nào trì tụng chú này mà sau còn đọa vào ba đường ác và chẳng đặng sanh về cõi Phật hay chẳng đặng những pháp Tam Muội, chẳng biện tài, sở cầu không toại chí, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là Đại Bi Tâm Đà La Ni". Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi. Theo Nhị Khoá Hiệp Giải của Hoà Thượng Thích Khánh Anh, trang 74 giải thích : "Thuở ấy, đức Quán Thế Âm rất kín nhiệm phóng ra hào quang lớn chiếu cả mười phương các cõi nước đều rực rỡ thành màu vàng ròng; rồi chấp tay bạch Phật rằng: Tôi có thần chú…. Đại Bi tâm Đà La Ni, nay tôi muốn nói ra để cho các chúng sanh đều đặng an lạc, vì nó có hiệu lực : tiêu trừ bệnh hoạn, tuổi sống lâu dài, thêm điều lành, dứt hết các tội, được toại tâm với sự mong cầu, nên được Phật hứa cho thuyết chú."

 4. 1 ly nước trắng trên bàn thờ, ăn chay thì sẻ tốt hơn…niệm 108 lần..thành tâm…nhất tâm bất loạn. Thì mọi tai hoạ sẻ qua khỏi..uống nước…trỉch phần nhỏ rưới lên đầu….quan trọg là bắt ấn khi niệm và xã ấn

 5. Khể Thủ quy y Tô tất đế…Đầu diện đảnh lễ thất câu chi….Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề…Duy nguyện từ bi thuỳ gia hộ…Nam mô tát đa nẩm, Tam miệu tam Bồ Đề, câu chi nẩm đát điệt tha, án, chiếc lệ chủ lệ Chuẩn đè ,ta bà ha

 6. cho mình hỏi có chỗ ng ta đọc là cu chi sao ở đây lại đọc là câu chi vậy cái nào là đúng ạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here